titul

Provozní řád Klubu

Článek 1
Účel

Tento provozní řád upravuje zásady fungování Klubu Třebčice.

Článek 2
Působnost
Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti pracovníků i členů Klubu Třebčice, provozní dobu a další provozní podmínky v Klubu Třebčice.

Článek 3
Základní pravidla
 • Členové Klubu i pracovníci se mezi sebou navzájem respektují, dodržují pravidla slušněho chování.
 • Členové se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného.
 • Ve všech prostorách, které jsou součástí Klubu, je zakázáno kouření a užívání jiných omamných látek. Kouření je povoleno před objektem Klubu. Kuřáci jsou povinni si po sobě popelník vysypat.
 • Členům se nedoporučuje brát si s sebou do Klubu cenné věci nebo větší obnos peněz. Pracovníci Klubu nezodpovídají za jejich ztrátu nebo odcizení. Vzniklá škoda nebude poškozeným členům nahrazena.
 • Členové jsou povinni udržovat pořádek v budově Klubu i jeho okolí.
 • Z Klubu není dovoleno odnášet žádné vybavení ani jiné zařízení.
 • Členové klubu jsou povinní jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek Klubu. Pokud dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrného poškození, odpovídají členové za způsobenou škodu a jsou povinni ji uhradit.
 • Není povoleno využívat jakoukoliv energii (voda, elektřina) pro svou vlastní potřebu. Jakékoli energie je možno využívat pouze na aktivity související s chodem Klubu, popřípadě na přípravu drobného občerstvení na aktivity.

Článek 4
Členství v klubu
Pokud se chce zájemce stát členem Klubu a využívat jeho aktivity, vyplní registraci na webu nebo v Klubu osobně.
Členství v klubu zaniká na základě:
 • žádosti nebo oznámení člena,
 • zrušení členství z důvodu opakovaného porušování tohoto provozního řádu ze strany člena,
 • úmrtí člena,
 • zrušení Klubu.
 
Článek 5
Provozní doba

Nepravidelně dle kalendáře akcí o kterých budeme vždy předem informovat.

Klíče od Klubu mají k dispozici pouze pověřené osoby klubu. Ti jsou povinni být na pracovišti minimálně 20 minut před začátkem aktivit, aby klub odemkli, vyvětraIi a zjistili, zda nedošlo k poškození nebo narušení prostor Klubu, ujistiIi se, že jsou všechny energetické sítě v pořádku a nehrozí jakékoli nebezpečí, poškození nebo újma. Poté je možné prostory zpřístupnit členum Klubu.
Při odchodu je pověřená osoba povinna překontrolovat uzavření oken a vchodů, uzavření vodovodních kohoutků a vypnutí všech elektrospotřebičů. Poté Klub řádně uzamkne.
 
Článek 6
Vyřizování podnětů a stížností
Každý člen má právo stěžovat si na provoz Klubu, chování správců a další činnosti týkající se Klubu.
Běžné provozní záležitosti člen řeší přímo s organizačním pracovníkem Klubu za provozu. Pokud se nedohodnou na řešení nebo člen není se způsobem řešení spokojen, postupuje stížnost k projednání na vedení Spolku za obec krásnější. Po projednání bude člen informován o výsledku a řešení situace.
Člen může zaslat stížnost písemně, e-mailem nebo sdělit osobně či telefonicky.
Stejná pravidla platí pro podávání podnětů a připomínek.
 
Kontaktní informace:
Předseda Spolku za obec krásnější
Andrea Hladíková Kapsová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 739 220 845
 
Správce Klubu Třebčice
Magdaléna Šimečková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 721 199 214
 
Článek 7

Občerstvení

Členové Klubu mají k dispozici vybavenou kuchyňku, kterou mohou využít k přípravě nápojů a občerstvení.
Pokud členové kuchyňku využijí, jsou povinni ji uvést do původního stavu.

Článek 8
Mimořádné události
V Klubu může nastat několik mimořádných událostí, které mohou ohrozit zdraví osob nebo poškodit majetek. Jsou to zejména - požár, únik vody, zloděj v Klubu, napadení člena, aj.
Člen se za žádných okolností nesnaží tyto mimořádné události řešit. Jeho povinností je neprodleně po zpozorování této události informovat přítomnou odpovědnou osobu, případně složky integrovaného záchranného systému a posléze dbát jejich pokynů.

Důležitá telefonní čísla:
 • integrovaný záchranný systém 112
 • rychlá záchranná služba 155
 • hasiči 150
 • policie158
 • městská policie 156
   
Článek 9
Porušování provozního řádu

Členové, kteří porušují tento provozní řád, mohou být v daný den z Klubu vykázáni, případně jim může být zamezen vstup do Klubu.


Tato Situace může nastat v případě, že:

 • Člen se projevuje agresivně vůči ostatním členům a pracovníkům (verbálně nebo fyzicky je napadá).
 • Člen pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek obtěžuje ostatní členy a pracovníky.
 • Člen uráží, ponižuje ostatní členy a pracovníky.
 • Člen nedodržuje hygienické normy a obtěžuje tím ostatní členy, pracovníky.
 • V případě, že člen poruší pravidla stánovená v tomto řádu, organizační pracovník ho upozorní na nevhodné chování a vyzve, aby svého jednání zanechal, případně, aby v daný den opustil Klub.
 • Pokud člen neuposlechne výzvy organizačního pracovníka, tento podá oznámení Městské policii, která člena vykáže.
 • V případě, že člen porušuje provozní řád opakovaně, může být jeho členství ukončeno.


Článek 10
Další povinnosti

Všichni členové jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit. Neznalost provozního řádu neomlouvá chování, jednání člena.


Článek 11
Vymezení odpovědnosti

Za provoz Klubu je zodpovědný správce Klubovny

Magdaléna Šimečková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 721 199 214
 

Článek 12
Účinnost

Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.3.2024

Podpis:

Andrea Hladíková Kapsová v.r.
Magdaléna Šimečková v.r.