titul

Podané stížnosti

 P.č.  datum
 stížnost stav

 

1.  5.12.2022  stížnost špatný hospodář odpověď
 
Naše reakce na příchozí odpověď
Zastupitelka, která prováděla servisní služby obecního webu, obratem po zvolení informovala, že je ve střetu zájmu s touto funkcí. Informovala, že nemůže vystavovat faktury, jak jí bylo i sděleno obecní účetní. Webové stránky byli obci vytvořeny profesionálně a zdarma s ročním servisem v hodnotě 40.000Kč, které daroval obci Jakub Hladík. Paní starostka evidentně z osobních důvodů nechtěla ve spolupráci pokračovat, a tak najmula jinou firmu Galileo, která je bezesporu také profesionální společností.
Informaci, kterou uvádíte, že provoz nové služby bude ročně obec Třebčice stát 9.000Kč – považujeme za drahou vzhledem k tomu, že tyto služby u Absolutus.cz stojí 650Kč ročně.
V cenové nabídce od Galilea je jasné, že celkem počáteční investice za web a správu bude celkem za 54.389Kč včetně DPH + blíže neurčené ceny za další úkony a moduly a hodinovou sazbu za hodinu programování.
Z toho lze usoudit, že všechny uvedené body a) až f) jsou lživé a budou postoupeny k dalšímu šetření.
 
2.  6.12.2022  stížnost zrušení setkávání seniorů odpověd
 
Naše reakce na příchozí odpověď
Dle našich informací žádný legální klub nikdy v obci Třebčice zřízen nebyl. To znamená, že klub byl evidentně provozován na černo s podporou obce? To znamená, že kdokoliv mohl právně napadnout.
Kdy bude tedy avízovaný legální klub otevřen?
O možnost setkávání seniorů a přátel se snažíme celou dobu, jsme rádi, že konečně je nějaká možnost se domluvit. Co se týká odpovědnosti, předpokládáme, že je obec standardně pojištěná jako každá jiná obecní budova. Předpokládáme, že klíče a běžnou odpovědnost může mít někdo ze zastupitelů, jako třeba zástupce seniorů zastupitelka Jana
 
3  7.12.2022  stížnost nepořádek u popelnic odpověd
 
Naše reakce na příchozí odpověď
Dle zákona všechny černé skládky (černá skládka je ve své podstatě místem, kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu nehledě na velikost a bez povolení příslušných orgánů) mají být oznámeny obci v katastru, kde se skládka nachází a ta má buď řešit nebo postoupit řešení kompetentním orgánům
V současné chvíli je konečně uklizeno, děkujeme za uklizení.
Uzavření cesty závorou a petlicí chápeme. Proč je tedy na závoře cedule, že klíče od zámku jsou u starosty nebo místostarosty, když tam žádný zámek není? To je nelogické, asi by to tedy chtělo tu ceduli odstranit.
 
4  14.12.2022  stížnost na neprůjezdnost obecní cesty odpověď
 
Naše reakce na příchozí odpověď
Opět hloupá odpověď na naši stížnost. Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích, který zakotvuje tzv. obecné užívání pozemních komunikací smí každý užívat pozemní komunikace (tedy i veřejně přístupné účelové komunikace) bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. Není tedy rozhodné, kdo je vlastníkem předmětné cesty (tzn. zda se jedná o cestu obecní či soukromou), neboť právo obecného užívání se vztahuje na všechny veřejně přístupné účelové komunikace (tzn. že každý vlastník veřejně přístupné účelové komunikace je povinen obecné užívání své komunikace strpět). K omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci může dojít pouze na základě žádosti jejího vlastníka, přičemž o takovém omezení rozhoduje příslušný silniční správní úřad (a to po projednání s příslušným orgánem Policie ČR). K omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci může dojít pouze, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka účelové komunikace (§ 7/1 zákona o pozemních komunikacích). Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace tedy nemůže užívání své komunikace zakázat pouze na základě vlastního rozhodnutí. Pokud by Vám soused bránil v užívání jím vlastněné účelové komunikace, obraťte se na místně příslušný obecní úřad, který je ve věcech účelových komunikací silničním správním úřadem (§ 40/5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích).